Bagri, S. y Kala, D. (2015) «Residents’ Attitudes toward Tourism Development and Impacts in Koti-Kanasar, Indroli, Pattyur Tourism Circuit of Uttarakhand State, India», PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 14(1), pp. 23-39. doi: 10.25145/j.pasos.2016.14.002.