Bagri, S.C., y Devkant Kala. 2015. «Residents’ Attitudes Toward Tourism Development and Impacts in Koti-Kanasar, Indroli, Pattyur Tourism Circuit of Uttarakhand State, India». PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural 14 (1):23-39. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.002.