Bagri, S., & Kala, D. (2015). Residents’ Attitudes toward Tourism Development and Impacts in Koti-Kanasar, Indroli, Pattyur Tourism Circuit of Uttarakhand State, India. PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural, 14(1), 23-39. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.002