[1]
Bagri, S. y Kala, D. 2015. Residents’ Attitudes toward Tourism Development and Impacts in Koti-Kanasar, Indroli, Pattyur Tourism Circuit of Uttarakhand State, India. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 14, 1 (may 2015), 23-39. DOI:https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.002.